Till sidans huvudinnehåll
FN:s globala mål

Hållbarhet

FN:s globala mål

Vi tror på ständig förbättring och arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling. Våra fokusområden, aktivitetsplaner och mål formats utifrån FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

Vårt hållbarhetsarbete kopplat till FN:s globala mål för en hållbar utveckling

Ingen hunger

Hållbarhet

Ingen hunger

Tillgång till näringsrik och säker mat för alla samt främja ett hållbart jordbruk är delar av målet INGEN HUNGER som vi på Grönsakshallen Sorunda arbetar för. Vi skänker mat till exempelvis Stadsmissionen som hjälper utsatta grupper i samhället samtidigt som vi minskar vårt matsvinn. För att främja ett hållbart jordbruk erbjuder vi ett brett utbud av hållbara varor som är miljö- och socialt tredjepartscertifierade.
Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbarhet

Arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

För att gynna en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället är det viktigt att arbetstagare har goda och säkra arbetsvillkor. Hos oss på Grönsakshallen är alla medarbetare viktiga och vi tycker att det är grundläggande att såväl våra medarbetare som våra leverantörers medarbetare har bra arbetsvillkor, till exempel är alla våra anställda på Grönsakshallen Sorunda AB anslutna till kollektivavtal. Vi genomför regelbundna utvärderingar, revisioner och leverantörsbesök för ett eliminera eventuella risker och brister. Därtill ställer vi även krav på att våra leverantörer ska underteckna vår uppförandekod.
Hållbar konsumtion och produktion

Hållbarhet

Hållbar konsumtion och produktion

Att använda naturens resurser på ett effektivt sätt är grundläggande för hållbar utveckling. Att minska användning av plast och utsläpp av växthusgaser är exempel på viktiga delar i arbetet för en hållbar konsumtion och produktion. Vi är noga med vilka leverantörer vi arbetar med för att säkerställa att vi säljer livsmedel som producerats under goda förhållanden med fokus på god djuromsorg, bra arbetsförhållanden och låg miljöpåverkan.
Bekämpa klimatförändringarna

Hållbarhet

Bekämpa klimatförändringarna

En viktig åtgärd för att bekämpa klimatförändringarna är att minska utsläppen av växthusgaser. Vi följer bland annat utvecklingen av miljövänliga transporter och idag har vi 4 stycken biogasbilar. Genom att erbjuda säkra och hållbara livsmedel som producerats med låg miljöpåverkan kan vi minska exempelvis matsvinnet och de växthusgasutsläpp som livsmedelsindustrin kan medföra.
Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbarhet

Ekosystem och biologisk mångfald

Vi på Grönsakshallen Sorunda vill främja livsmedel som är bra för både konsumenten och miljön. Därför har vi policydokument för exempelvis soja, palmolja, och ägg. Våra policydokument säkerställer ett ansvarsfullt företagande som samtidigt bidra till ett välmående ekosystem och ökad biologisk mångfald.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Vårt ansvar

Hållbarhet

Vårt ansvar

Ansvarsfullt och långsiktigt företagande är, och har alltid varit, en viktig del av vår verksamhet. Vi tror på ständig förbättring och arbetar aktivt för att bidra till en hållbar utveckling.
Resurseffektiv verksamhet

Hållbarhet

Resurseffektiv verksamhet

Vi arbetar med att effektivisera användningen av resurser i vår verksamhet genom att exempelvis reducera utsläpp och minska svinn och energiförbrukning. Nedan presenteras några av de förbättringsåtgärder som vi har implementerat och kommer att fortsätta att arbeta med i framtiden.
Hållbart erbjudande

Hållbarhet

Hållbart erbjudande

Vi ansvarar för att de produkter vi säljer har producerats under goda förhållanden med fokus på god djuromsorg, bra arbetsförhållanden och låg miljöpåverkan. Därför väljer vi bort varor som är oetiska eller miljömässigt ohållbara och erbjuder istället ett brett utbud av hållbara varor som är miljö- och socialt tredjepartscertifierade, så kallade mervärdesmärkningar.